Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Funrafting Kft. (2030 Érd, Festő utca 87., adószám: 25927074-2-13, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-186754) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat a következő oldal adatkezelését szabályozza: https://funrafting.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.funrafting.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Adatkezelőként a Szolgáltató (kapcsolattartó személy neve adatkezelési ügyekben: Hundzsa Attila; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: attila.hundzsa@funrafting.hu, +36-30-654-8575) jár el a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek személyes adatai tekintetében.

A Szolgáltató a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált és nem regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

3. Meghatározások
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
4. Az adatkezelés elvei

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az érintettekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, továbbá a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 5. olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
5. A Szolgáltató által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az érintettekről:

5.1. Érdeklődés szolgáltatás iránt személyesen, telefonon, vagy más módon

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Telefonszám, e-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Érdeklődés tárgya Érdeklődés pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az érintett saját közlése alapján.

Az érintettek köre: a személyesen, telefonon vagy más módon kapcsolatot felvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása annak érdekében, hogy a Szolgáltató érdemben vissza tudjon jelezni az érdeklődésre.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
5.2. Érdeklődés szolgáltatás iránt ajánlatkérési űrlap vagy kapcsolati űrlap kitöltése módján a weboldalon
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Telefonszám, e-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Adószám Beazonosítás, számlázás.
Számlázási cím Beazonosítás, számlázás.
Érdeklődés tárgya Érdeklődés pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az érintett saját közlése alapján.
Ajánlatkérés időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
Böngésző típusa Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a weboldalon található ajánlatkérési űrlapot vagy kapcsolati űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mely esetben jogszabály alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói, illetve számlázási rendszere kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
5.3. Weboldalon történő regisztráció
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Beazonosítás, felhasználói fiók létrehozása.
E-mail cím Beazonosítás, felhasználói fiók létrehozása.
Felhasználónév Beazonosítás, felhasználói fiók létrehozása.
Jelszó Felhasználói fiók létrehozása.

Az érintettek köre: a weboldalon regisztráló és ezáltal felhasználói fiókot létrehozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
5.4. Jelentkezés túrára online foglalás módján a weboldalon
Személyes adat Az adatkezelés célja
Túra időpontja, típusa, fakultatív plusz program Beazonosítás, szervezés, számlázás.
Szálláslehetőség iránti érdeklődés Felmérése, hogy szükséges-e az érintettnek szálláslehetőséget ajánlani a túrára.
Létszám Beazonosítás, szervezés, számlázás.
Név Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Telefonszám, e-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Számlázási cím Beazonosítás, számlázás.
Megrendelés időpontja Technikai információs művelet.

 Az érintettek köre: a weboldalon működő online foglalási rendszeren keresztül túrát lefoglaló valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az érintett túrafoglalását csak akkor tudja a Szolgáltató teljesíteni, ha megadja a túrára vonatkozó, a kapcsolattartási és a számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a túra beazonosítása, a kapcsolattartás és a számlázás miatt.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mely esetben jogszabály alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói, számlázási rendszere és online fizetési rendszere kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
5.5. Ajándékutalvány vásárlása online megrendelés módján a weboldalon
Személyes adat Az adatkezelés célja
Megajándékozott neve, ajándékozó neve, üzenet Ajándékutalvány kiállítása.
Létszám Beazonosítás, ajándékutalvány kiállítása, számlázás.
Név Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Telefonszám, e-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Számlázási cím Beazonosítás, számlázás.
Megrendelés időpontja Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a weboldalon működő webshopon keresztül ajándékutalványt megrendelő valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az érintett megrendelését csak akkor tudja a Szolgáltató teljesíteni, ha megadja az ajándékutalvány adataira vonatkozó, a kapcsolattartási és a számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek az ajándékutalvány kiállítása, a kapcsolattartás és a számlázás miatt.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mely esetben jogszabály alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói, számlázási rendszere és online fizetési rendszere kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
5.6. Túrán való részvételi űrlap kitöltése a foglalást követően a weboldalon

Az egyes túrák részvételi űrlapjain változó, hogy az alábbi adatok közül melyek kerülnek bekérésre.

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Beazonosítás, kapcsolattartás, szervezés, extrém sport biztosítás intézése.
Telefonszám, e-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás.
Születési dátum Beazonosítás, szervezés, extrém sport biztosítás intézése.
Túra időpontja, típusa, fakultatív plusz program Beazonosítás, szervezés.
Extrém sport biztosítás igénylése, kezdő- és végnapja Szervezés, extrém sport biztosítás intézése.
Evezős tapasztalat Szervezés.
Úszástudás Szervezés.
Erőnlét Szervezés.
Testsúly Szervezés, felszerelés-szükséglet felmérése.
Magasság Szervezés, felszerelés-szükséglet felmérése.
Cipőméret Szervezés, felszerelés-szükséglet felmérése.
Saját felszerelés használata a túrán Szervezés, felszerelés-szükséglet felmérése.
Utazás módja Szervezés (túra, utazás és telekocsi).
Szálláslehetőség iránti érdeklődés Felmérése, hogy szükséges-e az érintettnek szálláslehetőséget ajánlani a túrára.
Preferált szobatípus Felmérése, hogy milyen szálláslehetőséget lehet ajánlani az érintettnek a túrára.
Étkezési lehetőségek Szervezés, felmérése, hogy milyen szálláslehetőséget lehet ajánlani az érintettnek a túrára.
Kapcsolattartó személy neve Beazonosítás, szervezés, kapcsolattartás.
Megjegyzés Szervezés, érintett egyéni kérdéseinek felmérése.
Kitöltés időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
Böngésző típusa Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a túrán való részvételhez szükséges űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett túraszervezését csak akkor tudja a Szolgáltató teljesíteni, ha megadja a túrára és egyéb szolgáltatások ajánlására vonatkozó, valamint kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a túra szervezéséhez.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve maximum 5 évig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói, biztosítási partnere, valamint szálláslehetőség ajánlása esetén az adott szállás üzemeltetője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.
6. A Szolgáltató által használt, adatkezelésben érintett internetes szolgáltatások

Google Analytics

 • A Szolgáltató weboldala a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a weboldal látogatójának informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a Szolgáltató weboldalának látogatottságát, segítve ezzel a fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
 • A „cookie”-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a látogató IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a honlap-látogatási szokásokat kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Google Analytics felhasználója számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
 • Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
 • Ha le szeretnéd tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítsd a bővítményt a böngészőhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Google Ads

 • A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

Hírlevél

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.
 • Továbbá az ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az ügyfelet. Az ügyfél a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

A Hírlevél alkalmazásához kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Beazonosítás, kapcsolattartás hírlevél módján.
E-mail cím Beazonosítás, kapcsolattartás hírlevél módján.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló hírlevél feliratkozó űrlap kitöltésével teheti meg.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói és alvállalkozói, valamint hírlevél-küldő rendszere kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 2030 Érd, Festő utca 87. címen,
 • E-mail útján az info@funrafting.hu e-mail címen,
 • Telefonon a +36-30-654-8575 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

7. Személyes adatok címzettjei

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

A Szolgáltató adatkezelőtől-adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat:

 1. A Szolgáltató munkavállalói és alvállalkozói között.
 2. A Szolgáltató vagy az érintettek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítótársaság, IT szolgáltató, hírlevél szolgáltató).
 3. A szolgáltatás teljesítésében résztvevő harmadik féllel (pl: online fizetés).
 4. Felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
 5. Adóhatósággal, illetve a könyvelést végző céggel.

Az érintettek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Szolgáltató által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról). Mindezt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton lehet megtenni: info@funrafting.hu, +36-30-654-8575, 2030 Érd, Festő utca 87.

7.1. A Szolgáltató által az adatkezelései során igénybe vett adatfeldolgozók
Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás C-Host Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Telefon: +36 1 445 20 40
Adminisztrációs és levelező szerver-szolgáltatás Master-Hardware Kft.
Székhely: 1213 Budapest, Horgász utca 6.
Telefon: +36 1 224 6700
Online számlakiállítás KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
Telefon: +36 30 35 44 789
Hírlevél küldés The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Telefon: +1 678 999-0141
Biztosítótársaság BEMBOZ Kft
Székhely: 2347 Bugyi, Dr. Abay Frigyes utca 2.
Telefon: +36 20 978 2435
7.2. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelői tevékenység Név, cím, elérhetőség
Online fizetés OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
Online fizetés PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Telefon: +353 1 436 9003
Szálláshely-szolgáltatás (Ausztria) Hotel Waldesruh
Székhely: Steinbachmauer 5, 3345 Göstling a.d. Ybbs
Telefon: +43 (0)7484 – 2275 – 0
7.2.1. SimplePay adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Funrafting Kft. (Adószám: 25927074-2-13; Székhely: 2030 Érd, Festő utca 87.) adatkezelő által a https://funrafting.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Telefonszám, Számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

8. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

9. Sütik (cookie-k) kezelése

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weboldal látogatóinak számítógépére a Szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie-t) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weboldal látogatóját tájékoztatja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mivel a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy az érintett nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni az érintett böngészőjében.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben az érintett a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat az érintett:

A Szolgáltató által használt cookie-k típusai:

 • Munkamenet (szükséges) cookie-k, azaz ami feltétlenül szükséges az oldal böngészéséhez és megfelelő használásához; mondhatni egy alap cookie. Ezek a sütik csak az adott felületen működnek és csak addig amíg az oldalon vagyunk, ha kilépünk a böngészőből automatikusan törlődnek.
 • Felhasználást elősegítő cookie-k, amik ha kérjük megjegyzik az oldalon a felhasználó nevünket és jelszavunkat. Ezt mi állíthatjuk be, így könyebbé és kényelmesebbé téve a használatot a weboldalon, sőt még a felhasználói élményt is növeli. Ezeket a sütiket az érintett tudja törölni.
 • A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k, ezeket azért használjuk, hogy nyomon követhető legyen a weboldal látogatóinak viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározzuk, melyek a leglátogatottabb oldalak a weboldalon.
 • Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords és Facebook remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket az érintett a Google és Facebook hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.
10. Az érintettek jogai
10.1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

10.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
10.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

10.7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

12. Az adatkezelés biztonsága

Az érintett személyes adatai megfelelő védelemben részesülnek. Az érintett készüléke és a mi webszervereink közötti mindennemű kommunikáció titkosított. A bejelentkezéshez jelszóra van szükség, és az érintett adatainak tárolására kizárólag biztonságos védelemmel rendelkező, korlátozott, gondosan ellenőrzött és auditált hozzáférésű adatközpontokban kerül sor.

A technológiák aktuális állapotára való tekintettel megfelelő védelmet nyújtó biztonsági intézkedések alkalmazására törekszünk. Az elfogadott biztonsági intézkedések rendszeresen frissítésre kerülnek, a Szolgáltató azonban nem garantálhat tökéletes biztonságot az interneten.

Ahhoz, hogy megvédje a személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a következőket javasoljuk a felhasználói fiók megfelelő védelméhez például:

Amikor Szolgáltató felhasználói fiókot regisztrál, használjon alfanumerikus jelszót.

 • Használja a saját nevét és jelszavát a bejelentkezéshez a Szolgáltató felhasználói fiókba. Emellett kizárólag és teljes körűen az érintett felelős a saját fiókjához tartozó név és jelszó bizalmas jellegének megőrzéséért, illetve minden tevékenységért, ami az érintett Szolgáltató felhasználói fiókja alatt történik.
 • Változtassa meg rendszeresen a Szolgáltató felhasználói fiók jelszavát.
 • Haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba, ha úgy találja, hogy a Szolgáltató felhasználói fiókjához tartozó nevet/jelszót eltulajdonította valaki. A Szolgáltató felfüggesztheti vagy lezárhatja az ilyen névhez/jelszóhoz tartozó Szolgáltató felhasználói fiók (vagy annak bármely része) jogosultságait, és törölheti a Szolgáltató felhasználói fiókjához kapcsolódó személyes adatait.

A termékek naprakészen tartásához alkalmazza az érintett a legfrissebb elérhető biztonsági frissítést a szoftvereire, és használjon olyan eszközöket, mint a vírus- és kémszoftver-kereső programok.

Ha a Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait érintő műszaki sérülékenységről szerez tudomást az érintett, habozás nélkül keressen minket az info@funrafting.hu e-mail címen.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

14. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

15. Panasz benyújtásához való jog

Ha az érintett úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Szolgáltató azt javasolja, hogy az érintett kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

16. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről;

 1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 4. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.