Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2024.03.08. napjától visszavonásig

1. Általános feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Funrafting Kft., mint „M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet” szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és szolgáltatást igénybe vevő megrendelői (a továbbiakban: Megrendelő) között hatályosak. A szerződési feltételek a Szolgáltató által szervezett valamennyi szolgáltatásra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (https://funrafting.hu) (a továbbiakban: Weboldal) használatára hatályosak. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF kinyomtatható és lementhető a Szolgáltató weboldaláról.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Funrafting Kft.

Székhely: 2030 Érd, Festő utca 87.

Cégjegyzékszám: 13-09-186754

Adószám: 25927074-2-13

Bankszámlaszám: 10918001-00000093-46970008

Telefonszám: +36 30 654 85 75

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@funrafting.hu

Weboldal: https://funrafting.hu 

Megrendelő az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. A szerződés nyelve: magyar.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF hatályos az ÁSZF módosításáig.

2.2. Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató „M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” tárgykörben megkötött Szerződésre.

2.3. Az ÁSZF, a Szolgáltató hivatalos weboldalán közzétett, adott túrára érvényes részvételi feltételek, túraleírás és információk – így különösen a „Tudnivalók” és a visszamondási feltételek –, valamint a Szolgáltató weboldalán közzétett, ajándékutalvány megrendelésére vonatkozó információk együttesen szabályozzák a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

3. Szerződés létrejötte a Szolgáltató által szervezett túrák esetén
3.1 Jelentkezés ajánlatkérés vagy közvetlen megkeresés útján

3.1.1. A Szolgáltató Weboldalán kitöltött elektronikus ajánlatkérő lappal (a továbbiakban: Ajánlatkérő lap), vagy a Szolgáltató közvetlen írásbeli vagy szóbeli megkeresése által történő jelentkezés esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:

 1. Ajánlatkérő lap Weboldalon történő kitöltése és elküldése a Szolgáltató részére, vagy a Szolgáltató közvetlen megkeresése jelentkezés céljából;
 2. a Szolgáltató által a jelentkezés e-mailben történő visszaigazolása, ajánlattétel és a Megrendelő tájékoztatása a fizetés és foglalás menetéről;
 3. amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik ajándékutalvánnyal, az ajánlatban meghatározott mértékű foglaló Megrendelő általi megfizetése, illetve Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása;
 4. a 2. pont visszaigazoló e-mailjében szereplő részvételi űrlap (a továbbiakban: Részvételi űrlap) Megrendelő, illetve minden további utastársa általi kitöltése.

3.1.2. A Szolgáltató a visszaigazolásban küldött ajánlatban szereplő határidőig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt a Megrendelő a fizetési és foglalási kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a foglalás megszüntetésére.

3.1.2. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben és/vagy a megküldött ajánlatban szereplő határidőig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt a Megrendelő a fizetési és foglalási kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a foglalás megszüntetésére.

3.2 Jelentkezés online foglalás útján a Szolgáltató Weboldalán működő webshopon keresztül

3.2.1. A Szolgáltató Weboldalán működő webshopon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történő online foglalás (a továbbiakban: Online foglalás) esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:

 1. túra-termék megrendelése a Webshopon keresztül;
 2. a Webshopban feltüntetett fizetendő összeg Megrendelő általi megfizetése a Webshopban kiválasztott fizetési mód útján, illetve Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása;
 3. a Szolgáltató által a foglalás e-mailben történő visszaigazolása;
 4. a 2. pont visszaigazoló e-mailjében szereplő Részvételi űrlap Megrendelő, illetve minden további utastársa általi kitöltése.

3.3. Az Ajánlatkérő lapon, a 3.2. pont vásárláshoz szükséges számlázási adatok űrlapján, és a Részvételi űrlapon a Megrendelő és utastársai által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért a Megrendelő felel, a hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.4. A Szolgáltató rögzíti, hogy az egyes túrák részletes leírásai a Weboldalon elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles a Megrendelőt igazolható módon tájékoztatni. A Weboldalon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

3.5. A Szolgáltató rögzíti, hogy az egyes túrákra érvényes részvételi feltételek pontos leírása a Weboldalon elérhető. A Megrendelő a foglalással elfogadja a Szolgáltató által támasztott részvételi feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kizárja azt a személyt (Megrendelőt vagy utastársát/utastársait) a túráról, aki nem felel meg a foglalással elfogadott részvételi feltételeknek. A kizárásból bekövetkező esetleges joghátrányokért, illetve többletköltségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.6. A Megrendelő jogosult a túrán való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a Weboldalon meghatározott részvételi feltételeknek. Az engedményezésről a Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Amennyiben a Szolgáltatónak az engedményezés következtében többletköltsége merül fel, annak megfizetésére igényt tarthat.

3.7. A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások teljesülnek.

4. Szerződés létrejötte a Szolgáltató által kínált ajándékutalvány vásárlása esetén

4.1. A Szolgáltató Webshopján keresztül történő online vásárlás esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:

 1. ajándékutalvány kiállításához szükséges űrlap kitöltése;
 2. ajándékutalvány-termék megrendelése a Webshopon keresztül;
 3. a Webshopban feltüntetett fizetendő összeg Megrendelő általi megfizetése a Webshopban kiválasztott fizetési mód útján, illetve Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása;
 4. az ajándékutalvány elektronikus úton történő kiállítása és a Megrendelőnek e-mailben történő elküldése a Szolgáltató által működtetett rendszeren keresztül.

4.2 Az ajándékutalvány kiállításához szükséges űrlapon és a 4.1. pont vásárláshoz szükséges számlázási adatok űrlapján a Megrendelő által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért a Megrendelő felel, a hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.3. Az ajándékutalvány a rajta szereplő érvényességi időn belül használható fel, a Szerződés automatikusan megszűnik az érvényességi idő leteltével.

4.4. Az ajándékutalvány beváltásakor a 3. pontban leírtak szerint jön létre a Szerződés a beváltó (innentől Megrendelő) és a Szolgáltató között.

5. Részvételi díj / Fizetési feltételek a Szolgáltató által szervezett túra esetén

5.1. A foglaláshoz a foglaló mértékét

– ajánlatkérés vagy közvetlen megkeresés esetén a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött visszaigazoló e-mail, illetve az abban küldött ajánlat tartalmazza;

– Online foglalás esetén a Webshopban feltüntetett fizetendő összeg határozza meg.

5.2. A Megrendelő a foglalót

– ajánlatkérés esetén a visszaigazoló e-mailben, illetve az abban küldött ajánlatban szereplő határidőig köteles megfizetni banki átutalással a Szolgáltató részére;

– Online foglalás esetén a Webshopban kiválasztott fizetési mód útján, a Megrendeléskor köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

5.3. A fennmaradó összeg befizetésének esedékességéről és módjáról a Szolgáltató a Weboldalon, valamint a jelentkezésre küldött visszaigazoló-emailben tájékoztatja a Megrendelőt. Ajánlatkérés esetén a visszaigazoló e-mailben küldött ajánlatban tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt, melyet a Megrendelő a foglalással elfogad.

5.4. A részvételi díj a Megrendelő által megrendelt túradíj ellenértéke, mely valamennyi kötelezően fizetendő költséget tartalmaz. A részvételi díj nem tartalmazza az úti okmány költségét, a biztosítást, az utazást, a szállást, az étkezéseket (kivéve ha a Szolgáltató a Weboldalon külön jelöli, hogy egy adott étkezést tartalmaz a részvételi díj), a költőpénzt és a további, helyben fizetendő esetleges fakultatív programok díját.

5.5. A Weboldalon feltüntetett részvételi díj magánszemély által történő megrendelés érvényes. A külföldön teljesítésre kerülő szolgáltatás Weboldalon szereplő részvételi díja nem tartalmazza az áfát, mely magánszemély által történő megrendelés esetén nem fizetendő.

5.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (a Weboldalon megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között korábban létrejött általános szerződés feltételek nem módosulnak.

5.7. A Szolgáltató által biztosított akciók, illetve kedvezmények (pl. bolygóbarát akció, törzsutas kedvezmény) nem vonhatók össze, egyszerre egy Szolgáltatásra csak egy akció vagy kedvezmény használható fel.

6. Fizetési feltételek a Szolgáltató által kínált ajándékutalvány vásárlása esetén

6.1. A megrendeléshez az ajándékutalvány értékét a Szolgáltató Weboldala tartalmazza.

6.2. Az ajándékutalvány értéke a Megrendelő által megrendelt túra díjának ellenértéke, mely valamennyi kötelezően fizetendő költséget tartalmaz. Az ajándékutalvány nem tartalmazza az úti okmány költségét, a biztosítást, az utazást, a szállást, az étkezéseket (kivéve ha a Szolgáltató a Weboldalon külön jelöli, hogy egy adott étkezést tartalmaz a részvételi díj), a költőpénzt és a további, helyben fizetendő esetleges fakultatív programok díját.

6.3. A Szolgáltató a Weboldalán tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy az ajándékutalvány milyen költségeket foglal és nem foglal magában.

6.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (a Weboldalon megjelölt ajándékutalvány értékénél alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között korábban létrejött általános szerződés feltételek nem módosulnak.

7. Fizetési módok a Szolgáltató Webshopjában

7.1. A Szolgáltató Webshopjában az alábbi fizetési módok útján tud fizetni a Megrendelő:

 1. SimplePay online bankkártya-elfogadó rendszer
 2. PayPal online bankkártya-elfogadó és számlafenntartó rendszer (hamarosan)
 3. Közvetlen banki átutalás
 4. OTP SZÉP kártya

7.2. Közvetlen banki átutalás esetén a Szolgáltató a Webshopjában a fizetési mód kiválasztásakor, valamint a megrendelésre kiküldött automatikus e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a banki átutalás határideje a megrendeléstől számított 24 óra. A Szolgáltató ezen határidőig vállal kötelezettséget a megrendelés fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelés megszüntetésére.

7.3. OTP SZÉP kártyával kizárólag belföldi szolgáltatás, valamint belföldi szolgáltatásra irányuló ajándékutalvány fizethető a Szolgáltató Webshopjában. A Szolgáltató a Weboldalán tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben külföldi szolgáltatást vagy külföldi szolgáltatásra irányuló ajándékutalványt is tartalmaz a Megrendelő kosara, az OTP SZÉP kártyás fizetési lehetőség nem vehető igénybe a Szolgáltató Webshopjában.

8. Szerződésmódosítások

8.1. A Szolgáltató a szerződésmódosítás (beleértve a túraterv változtatást) jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató a túra megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja a rögzített valamely szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy a Megrendelő az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:

– jogosult a változtatást elfogadni, és ez esetben a változtatásnak megfelelően módosul a Szerződés, vagy

– jogosult a Szerződést felmondani.

Ha a Megrendelő elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj csökken, akkor a Szolgáltató a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti. Díjengedmény esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket, melyet kérésre igazolnia kell.

Amennyiben a Megrendelő elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj nő, akkor a Megrendelő a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja a Szerződést, a Szolgáltató azonos vagy magasabb minőségű túrát ajánl fel, amennyiben erre módja van.

Ha a Megrendelő a Szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik túrát nem fogadja el, akkor a Szolgáltató a Megrendelő által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti.

8.2. A Szerződés kizárólag írásban módosítható. A Megrendelő köteles a módosítás során a Szolgáltatóval együttműködni.

8.3. Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Szerződés hatálybalépésének, és a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a Szolgáltató Weboldalán köteles nyilvánosságra hozni, kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése vagy meglévő szolgáltatás kibővítése (pl. új szolgáltatási terület bevonása) miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen ÁSZF egyéb feltételeit nem érinti. Az ÁSZF módosítása a Megrendelő által elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

9. A Szolgáltató felmondási joga

9.1. A Szolgáltató a túra megkezdése előtt bármikor elállhat a Szerződéstől.

9.2. A Szolgáltató, amennyiben a túrára jelentkezett résztvevők száma nem éri el a Weboldalon megjelölt minimális létszámot, a befizetett összeg visszatérítése mellett:

– a 6 napnál hosszabb utak esetében a túra megkezdése előtti 14. napig,

– a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetében a túra megkezdése előtti 7. napig,

– a 2 napnál rövidebb utak esetében a túra megkezdése előtti 48. óráig

kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a Szerződést.

Az ezen pontban említett esetekben a Szolgáltató a Megrendelő által az túra ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

9.3. A Szolgáltató kártérítési kötelezettség nélkül, a Megrendelő indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, a túra megkezdése előtt jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltatót a Szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben a túrázók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.

9.4. Ha a Megrendelő vagy utastársa szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét vagy biztonságát, érdekeit, utazását, az Szerződés és program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni a Megrendelőt vagy utastársát a túráról, jogosult felmondani a Szerződést és a Megrendelő vagy utastársa a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult kárainak megtérítését követelni a Megrendelőtől vagy utastársától.

9.5. Ha a Megrendelő vagy utastársa a foglaláskor elfogadott, adott túrára érvényes részvételi feltételeknek nem felel meg, vagy a túrán a részvétellel összeegyeztethetetlen állapotban jelenik meg (ide értendő például az alkoholos, gyógyszeres vagy egyéb befolyásoltság), a Szolgáltató a Megrendelő vagy utastársa, illetve a többi túrázó biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a Megrendelőt vagy utastársát a túráról. A kizárásból bekövetkező esetleges joghátrányokért, illetve többletköltségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult kárainak megtérítését követelni a Megrendelőtől vagy utastársától.

9.6. Ha a Megrendelő a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt a Megrendelő ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa/élettársa, közvetlen családtagja, barátja is lemond, a felmondás miatt az 10.3 pont szerinti bánatpénzt tartozik megfizetni.

10. Megrendelő felmondási joga

10.1. A Megrendelő a túra megkezdése előtt a Szerződést a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá a Szolgáltatóval szemben, amikor arról tudomást szerzett.

10.2. Felmondásnak minősül az is, ha a Megrendelő nem kezdi meg túráját vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben a túra megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi 9.3 pont szerint alakulnak.

10.3. Ha a Megrendelő a saját érdekkörében felmerült okból áll el, a Szolgáltató részére bánatpénzt köteles fizetni, amely a teljes részvételi díj százalékában kifejezett alábbi átalány összege:

Ausztriai rafting túra, magyarországi kenutúra és kajak túra, budapesti városnéző evezés, és minden egyéb, e pontban konkrétan meg nem nevezett túra esetén:

– a túra időpontját megelőző 60. és 31. napok között a részvételi díj 20%-a

– 30. és 16. napok között a részvételi díj 70%-a

– 15. és 8. napok között a részvételi díj 90%-a

– 7 napon belül a részvételi díj 100%-a, de a lefoglalt hely harmadik fél részére átruházható, amennyiben a harmadik fél megfelel a túra részvételi feltételeinek.

Külföldi tengeri kajak túra és külföldi hótalpas túra esetén:

– a túra időpontját megelőző 90. és 61. napok között a részvételi díj 50%-a

– 60. és 31. napok között a részvételi díj 70%-a,

– 30. és 15. napok között a részvételi díj 90%-a

– 14 napon belül a részvételi díj 100%-a, de a lefoglalt hely harmadik fél részére átruházható, amennyiben a harmadik fél megfelel a túra részvételi feltételeinek.

A bánatpénz a felmondás közlésével egyidejűleg esedékes. A Megrendelőt terhelő bánatpénz összegét a Szolgáltató a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja, és csak a pozitív különbözetet fizeti vissza a Megrendelő részére.

10.4. Amennyiben a Szerződés megkötése után a túra célországa a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt térségek” I. kategóriája felsorolásába felvételre kerül, akkor az Megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a Szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 15 naptári napon belül tájékoztatja a felmondásról az Szolgáltatót. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető, azonban a Megrendelő túrára befizetett díját visszafizeti az Megrendelőnek.

10.5. A 10.3. pont szerinti bánatpénz illeti meg a Szolgáltatót abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Megrendelő felelős.

10.6. Másik időpontra történő átfoglalási igény esetén amennyiben a Megrendelő vagy a Szolgáltató talál másik Megrendelőt a megüresedő helyekre, a teljes részvételi díj átvihető a másik időpontra, ellenkező esetben az átfoglalás felmondásnak minősül és a bánatpénz megfizetése mellett foglalható át az időpont.

11. Hibás teljesítés/panasz

11.1. A Szolgáltató felel a Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve ha a hibás teljesítés sem a Szolgáltató, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

 1. ha a Szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza
 2. ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Szolgáltató ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta lőre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 3. vis maior esetén

Vis maior teljesítés-gátló oknak minősülnek a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események. Különösen – földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk.

11.2. A szolgáltató képviseletében eljáró, a helyszínen tartózkodó túravezető hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy adott időjárási és egyéb körülmények fennállásakor a Szerződésben rögzített szolgáltatások biztonságosan megvalósíthatóak-e, vagy fennáll a 10.1 pont A. B. vagy C. esete.

11.3. A 11.1. pont B. és C. esetekben a Szolgáltató köteles segítséget nyújtani a Megrendelő részére a nehézségek elhárításában.

11.4. A Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles a túravezetővel haladéktalanul közölni. A túravezető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.

11.5. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy felelős a Szerződésben rögzített valamennyi szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

11.6. A túra során a Megrendelő vagy utastársa által harmadik személynek okozott kárért a Megrendelő közvetlenül felelős.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A túrán rendelkezésre bocsátott felszerelések (kenuk, kajakok, raftok, egyéb hajótípusok, lapátok, mentőmellény, hullámkötény, stb) rendeltetésszerű használatának módját a túravezető ismerteti. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért a Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

12.2. Az Megrendelő kötelezi magát, hogy a túrákon/utazásokon kizárólag akkor vesz részt, ha azt az általa ismert egészségi állapota lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybevétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.

12.3. A Megrendelő az utazáson kizárólag a saját felelősségére vesz részt, a szolgáltatások igénybevételéről a saját felelősségére dönt. Ezen körülmények figyelembe vételével a Szolgáltató kizárja olyan károk megtérítésének kötelezettségeiért, amelyek a túra speciális jellegéből adódóan a Megrendelőtől általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a Szolgáltató megbízottjának/túravezetőnek e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.

12.4. A Megrendelő a túrára magával hozott személyes tárgyaiért saját maga felel, a Szolgáltató e személyes tárgyak épségéért nem vállal felelősséget a túra során. A Szolgáltató a vízitúrákon lehetőséget biztosít a személyes tárgyak vízálló zsákban történő tárolására, a zsák használata a Megrendelő saját felelősségére történik, az ezen zsákokban tárolt személyes tárgyakért a Megrendelő saját maga felel.

12.5. Ausztriai rafting túrán 14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú túrán való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

12.6. A Megrendelő köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint a vámszabályok betartásáról.

12.7. Megrendelő és Szolgáltató a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.

12.8. Megrendelő és Szolgáltató a Szerződésből, vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni.

12.9. Megrendelő és Szolgáltató között a Szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés, illetve fax útján. A Szolgáltató a Megrendelővel elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként a Megrendelő köteles a Szerződés fennállása alatt az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A Szolgáltató nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

12.10. A Szerződés létrejöttével a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltatónak átadott személyes adatait a Szolgáltató tárolja, kezelje. A Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatja az Megrendelőt, hogy a Szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Szolgáltató könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk a Szolgáltató honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

12.11. A Szolgáltató nem utazási iroda, hanem kizárólag sport, szabadidő és rekreációs tevékenységet szervező és lebonyolító társaság.

12.12. A Szolgáltató “elégedettségi garancia” formájában vállalja, hogy ha a Megrendelő elégedetlen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, és ezt a helyszínen jelzi a Szolgáltatót képviselő túravezető felé, a Szolgáltató visszafizeti a Megrendelő által befizetett összeget az elégedetlenség jelzésétől számított 5 munkanapon belül, amennyiben a Megrendelő által jelzett problémáról egyértelműen megállapítható, hogy az kizárólag a Szolgáltató felelősségi és hatáskörébe tartozik, azon ésszerű keretek között képességében áll a Szolgáltatónak változtatni. Nem tartozik jelen “elégedettségi garancia” értelmezésébe olyan, elégedetlenséget okozó probléma, mely a Szolgáltató felelősségi és hatáskörén kívül esik, azon a Szolgáltatónak nem áll módjában és képességében változtatni, ide értvén például a Szolgáltató szolgáltatásához kapcsolódó harmadik felek szolgáltatását.

12.13. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók